21 postulatów na rok 2014

Pomyślmy co najbardziej nas dotyka, boli i irytuje w obecnej Polsce, a co chcielibyśmy zmienic, wprowadzić i ulepszyć.

(pierwotnie opublikowane na niepoprawnych)

Wiem, że taka pisanina może niektórych zdenerwować, a innych rozśmieszyć. Wiem, że wielu chciałoby głównie wystąpić z UE i wprowadzić JOW. Z pewnością spora część tych postulatów będzie też dla wielu czytelników niepoprawnych po prostu nieznośnie etatystyczna, by nie rzec: socjalistyczna. Niektórzy dostrzegą też elementy programu islamskiego (udział kredytodawców w przedsięwzięciach kredytobiorców). Mówi się trudno. Moim zdaniem Niepodległość to wspólnota wielu poglądów w oparciu o silne Państwo Polskie. Zadumajmy się przez chwilę nad tymi ad hoc sporządzonymi przeze mnie postulatami, wśród których znajdują się te ważne i z pozoru mniej ważne, ideowe oraz „kiełbasiane”. A może i Ty masz swoje 21 postulatów? Chętnie je poznam.

 1. Natychmiastowe nowe wybory do Sejmu, Senatu i na Prezydenta RP, z zagwarantowaniem pełnej obsady obserwatorów zagranicznych z UE i USA we wszystkich komisjach wyborczych. Realne, czy nie?
 2. Bezwzględna akceptacja prawa do referendów oraz odwoływania posłów, senatorów, prezydenta RP, eurodeputowanych, radnych i wszystkich innych wybieralnych władz państwowych, samorządowych i europejskich w drodze przedterminowego referendum wyborczego, przy frekwencji nie mniejszej, niż 3/5 frekwencji, podczas której dokonywano wyboru. Realne, czy nie?
 3. Wprowadzenie zasady pełnej dyspozycyjności urzędników państwowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb specjalnych wobec władz wybieralnych, z możliwością natychmiastowego wypowiedzenia pracy bez wyraźnego powodu. Prawo to nie może dotyczyć wojska i policji.
 4. Wprowadzenie zasady pełnej wybieralności wszystkich władz sądowniczych. Zniesienie trybunału konstytucyjnego.
 5. Zagwarantowanie bezwarunkowego prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym. Każdy strajk jest legalny. Służby mundurowe nie mogą mieć prawa do strajku.
 6. Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji RP wolności słowa, druku, publikacji. Zlikwidować KRRiTV i skomplikowane procedury koncesyjne. Wszelkiego typu koncesje i podobne przywileje w sferze medialnej przyznawać w proporcji zależnej od liczby zebranych podpisów obywateli pod wnioskami o ich nadanie.
 7. Uwolnić wszystkie osoby bezprawnie przetrzymywane w aresztach i szpitalach psychiatrycznych; wypłacić im należne odszkodowania i ukarać winnych ich bezprawnego traktowania. Dotyczy to także osób bezprawnie przetrzymywanych i już zwolnionych za rządów Donald Tuska. Ukarać winnych prowokacji policyjnych podczas manifestacji ulicznych 11 listopada. Zagwarantować na przyszłość surowe karanie winnych ograniczania zasady neminem captivabimus nisi jure victum.
 8. Utworzyć nową państwową komisję ds. zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej z udziałem wszystkich członków i ekspertów Zespołu Parlamentarnego ds. zbadania katastrofy smoleńskiej, kierowanego przez Antoniego Macierewicza.
 9. Wzmocnić armię poprzez zwiększenie budżetu, zmiany strukturalne, prace naukowo-badawcze, inwestycje w przemysł zbrojeniowy, utworzenie nowych garnizonów oraz oddziałów zawodowych, poborowych na zasadzie poboru dobrowolnego płatnego oraz szerokiej oferty formacji ochotniczych i paramilitarnych (w tym rozwój harcerstwa i obowiązkowe powszechne szkolenie strzeleckie dla młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dywersji oraz szkolenia w zakresie zwalczania broni pancernej i lotnictwa).
 10. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej i stanie budżetu; b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.
 11. Stopniowo obniżyć ceny gazu i energii elektrycznej poprzez dywersyfikację dostaw gazu i budowę dodatkowych elektrowni węglowych. Powołać odrębne ministerstwo energetyki, o szerokich kompetencjach w stosunku do dostawców gazu i energii elektrycznej, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Zyski z wydobycia gazu łupkowego przeznaczyc na inwestycje przemysłowe.
 12. Zaniechać tzw. „reformy” wieku emerytalnego polegającej na wydłużeniu czasu pracy.
 13. Pieniądze przeznaczone na mniejszości seksualne przeznaczyć na wsparcie rodzin ubogich i wielodzietnych. Wszelkimi sposobami promować dzietność i wielodzietność. Wprowadzić istotne zabezpieczenia przed pochopnym pozbawianiem rodziców praw rodzicielskich, szczególnie z powodów wyznaniowych lub światopoglądowych. Ograniczyć samowolną ingerencję urzędników w życie rodzinne rodzin. Uniemożliwić ingerencje w kodeks cywilny w zakresie życia rodzinnego, jednocześnie nie ingerować w życie prywatne i relacje międzyludzkie. Ograniczyć udział sierocińców w wychowywaniu dzieci do niezbędnego minimum.
 14. Znieść lichwę; ustanowić nie przekraczalne oprocentowanie kredytu bankowego na poziomie 5% stanu zadłużenia. Znieść bankowy tytuł egzekucyjny. Wzmocnić polskie banki; umożliwić zakładanie rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego dla osób prywatnych. Ograniczyć udzielanie kredytów osobom nie posiadającym zdolności kredytowej. Wprowadzić zasadę częściowego udziału kredytodawcy w przedsięwzięciach gospodarczych kredytobiorców.
 15. Znieść obowiązek składania przez obywateli nieprowadzących działalności gospodarczej tzw. „zeznań podatkowych” oraz innych tego typu „zeznań”, które nie będąc zeznaniami pod przysięgą mogłyby ich narazić na szantaż ze strony organów ścigania i służb specjalnych. Zagwarantować pełną prywatność obywatelom zarówno przed organami państwa, jak i instytucjami niepublicznymi.
 16. Wesprzeć drobny handel poprzez szerokie udostępnienie nowych miejsc targowych i ulgi podatkowe. Opodatkować zagraniczne sieci handlowe.
 17. Wesprzeć rozwój rolnictwa ekologicznego i wprowadzić bezwzględny zakaz obrotu nasionami i wysiewu nasion GMO. Wesprzeć rozwój pracowniczych ogródków działkowych, przeznaczając chętnym grunty państwowe i samorządowe na zasadzie własności spółdzielczej. Powołać państwową wyższą szkołę medycyny niekonwencjonalnej, z uwzględnieniem doświadczeń medycyny niekonwencjonalnej wyznań chrześcijańskich oraz medycyny wschodu. Wesprzeć polski przemysł zielarski i uczynić go ważnym źródłem dochodu narodowego.
 18. Przeprowadzić restytucję mienia dla indywidualnych właścicieli i ich potomków, pozbawionych własności po 1945 roku; w przypadku braku funduszy na ten cel, przeznaczyć pulę ziemi państwowej jako formę rekompensaty. Przekazać weteranom misji pokojowych działki na zasiedlenie na ścianie wschodniej, wraz z bezwrotnym kredytem na budowę domu.
 19. Matkom w rodzinach wielodzietnych zapewnić wszelkie niezbędne ulgi i ułatwienia w wychowywaniu dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do mieszkania, opału, wody pitnej oraz dostępu do zdrowej żywności i opieki medycznej. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.
 20. Zapewnić kobietom pracującym trzy bezpłatne dni wolne od pracy w każdym miesiącu kalendarzowym na zasadzie dobrowolnego wykorzystania. Rozpocząć program budowy tanich mieszkań dla wszystkich rodzin, a zwłaszcza rodzin wielodzietnych.
 21. Zrekonstruować i unowocześnić zdewastowaną sieć kolejową; skonsolidować grupę PKP w jedno przedsiębiorstwo państwowe działające pod kierunkiem odrębnego ministra kolejnictwa.

Jakub Brodacki

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.